PROGRESS IS OUR COMMITMENT
THE EARTH OUR CONCERN


CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele - Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34

Biztonságtechnikai Adatlap Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Termék neve: MULTISCHAUM 77 Kibocsátás dátuma: 31.10.07
Ref. sz.: AB26270-15-311007 Előző verzió: 27.07.06

1. TERMÉK ÉS CÉG AZONOSÍTÓJA   

 

Termék neve: MULTISCHAUM 77
Aeroszol

 

Alkalmazás:

Tisztítószerek - Finommunkához

 

Cég:

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com
 
Vészhelyzetben: (+32) (0)52/45 60 11
 

Subsidiaries

 

Tel

Fax

CRC Industries Finland

Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS

(+358)(0)19/32921

(+358)(0)19/383676

CRC Industries France

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

(+33)(0)1/34112000

(+33)(0)1/34110996

CRC Industries Deutschland

Südring 9, 76473 Iffezheim

(+49)(0)7229/3030

(+49)(0)7229/303266

CRC Industries Iberia

Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia

(+34)921/427546

(+34)921/436270

CRC Industries Sweden

Kryptongatan 14, 43153 Mölndal

(+46)(0)31/7068480

(+46)(0)31/273991

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA   

Egészség és biztonság:

Rendkívül gyúlékony (R12)
(propán/bután hajtógáz)

Egyéb veszélyek:

Aeroszol tartály: védje a napfénytől és ne tegye ki 50°C-ot meghaladó hőmérsékletnek.

3. ÖSSZETÉTEL ÉS TÁJÉKOZTATÁS AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL   

Veszélyes összetevőCAS-számEINECSw/w %jelR-mondatok*Notes
1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether107-98-2203-539-11-510A
propan-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol67-63-0200-661-75-10F,Xi11-36-67
Hydrocarbons,C3-4-rich, petroleum distillate Petroleumgas (1,3-butadiene < 0.1%)68512-91-4270-990-95-10F+12K
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized light (benzene<0.1%)92045-53-9295-434-2<2.5F,Xn,N11-38-51/53-65-67B,P
Explanation notes
A : vegyi anyag Közösségi előírások szerint betartandó foglalkozási expozíciós határa
B : vegyi anyag országos előírások szerint betartandó foglalkozási expozíciós határa
K : karcinogén besorolás nem vonatkozik rá, 0.1 tömeg%-nál kisebb arányban tartalmaz 1,3-butadiént (Einecs-szám: 203-450-8)
P : karcinogén besorolás nem vonatkozik rá, 0.1 tömeg%-nál kisebb arányban tartalmaz benzént (Einecs-szám: 200-753-7)
Megjegyzendő, hogy az I függelék (67/548/EEC) H és P része a naftákra vonatkozik ebben a termékben.
(*Figyelmeztetések magyarászata: ld. 16. Fejezet)

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS   

Általános tanács:

Ha a tünetek nem múlnak, forduljon orvoshoz.

Ha szembe kerül:

Ha szemmel érintkezik az anyag, azonnal öblítse bő vízzel 15 percen keresztül
Forduljon orvoshoz

Ha bőrrel érintkezik:

Vízzel és szappannal meg kell mosni.
Forduljon orvoshoz, ha az irritáció nem akar elmúlni

Belélegzéskor:

Vigye a beteget friss levegőre

Lenyeléskor:

Tilos hánytatni
Forduljon orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK   

Gyulladási hőmérséklet (hajtógáz nélkül)

< 0 °C

Robbanási határok: felső robbanási határ:

nem elérhető

alsó robbanási határ:

nem elérhető

Tűzoltó szerek:

hab, karbondioxid vagy száraz oltóanyag

Tűzoltási eljárások:

Ha az edényt tűz érte, hűtse le vízzel.

Különleges expozíciós veszély:

Az aeroszol 50°C feletti hőmérsékleten felrobbanhat

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN   

Személyi óvintézkedések:

Zárjon ki minden gyulladásra alkalmat adó forrást
Biztosítsa a megfelelő szellőzést

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Előzze meg, hogy csatornába vagy folyóba menjen
Ha a szennyezett víz lefolyóba vagy folyóba ér, azonnal értesítse az illetékes hatóságokat.

Tisztítási módszerek:

Mossa le a felületet bő vízzel

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS   

Kezelési eljárások:

Tartsuk be a vegyszerekre vonatkozó általános kezelési óvintézkedéseket
Hőhatástól és gyújtóforrástól távol tartandó
Nem szabad nyílt lángra vagy izzó anyagra permetezni.
Az aeroszolokat nem szabad kilyukasztani és tűzbe dobni még üres állapotban sem.
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

Tárolási eljárások:

Aeroszol tartály: védje a napfénytől és ne tegye ki 50°C-ot meghaladó hőmérsékletnek.
Fagytól mentes helyen tárolandó
Gyermekek kezébe nem kerülhet.

8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉS ÉS EGYÉNI VÉDELEM   

Ellenőrzési eljárások:

Biztosítsa a megfelelő szellőzést
Hőhatástól és gyújtóforrástól távol tartandó

kézzel és bőrrel való érintkezéskor:

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

szembejutáskor:

Védőszemüveget kell viselni.

Expozíciós határok:

Veszélyes összetevőCAS-számeljárás
EU által meghatározott expozíciós határértékek
1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether107-98-2TWA100 ppm
STEL150 ppm

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (hajtógáz néküli aeroszolok)   

Megjelenési forma: fizikai állapot:

propán/bután hajtógázas folyadék

szín:

színtelen

szag:

citrus

Forrási pont/skála:

nem elérhető

Relatív sűrűség:

1.0 g/cm3 (@ 20°C)

pH érték:

9-10

Gőznyomás:

nem elérhető

Relatív gőzsűrűség:

nem elérhető

Vízben való oldhatóság:

Vízben oldódó

Gyulladási pont:

< 0 °C

Öngyulladás:

> 200 °C

Viszkozitás:

nem alkalmazható

Párolgási sebesség:

nem elérhető

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG   

Kerülendő körülmények:

Aeroszol tartály: védje a napfénytől és ne tegye ki 50°C-ot meghaladó hőmérsékletnek.
Hőhatástól és gyújtóforrástól távol tartandó

Kerülendő anyagok:

Erős oxidálószer

Veszélyes bomlástermékek:

CO,CO2

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK   

Lenyeléskor:

A hab esetleg a tüdőbe juthat.

Bőrrel való érintkezéskor:

Hosszan tartó bőrrel való érintkezés esetén zsírtalanítja a bőrt

Szembejutáskor:

Enyhén szemizgató hatású

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK   

Veszélyes összetevőCAS-számeljárás
Amines, C12-18-alkyldimethyl, N-oxides68955-55-5LC50 fish0-1 mg/l

Nincs elérhető adat

13. HULLADÉKKEZELÉSI SZEMPONTOK   

Termék:

Csatornába engedni nem szabad.
Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

Az ártalmatlanításnak a helyi, megyei és országos törvénykezéseknek meg kell felelnie

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK   

UN-szám:

1950

Közút/Vasút - ADR/RID:

UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5F, Label : 2.1

Tengeri szállítás - IMDG:

UN1950 Aerosols Ltd Qty Klasse: 2.1, PG : NA, Label : 2.1
 

Csomagolási csoport - EmS

F-D,S-U

Légi szállítás - IATA/ICAO:

UN1950 Aerosols, flammable Klasse: 2.1, PG : NA, Label : RFG
 

Csomagolási utasítások - korlátozott mennyiség (LQ)

Y203
 

Utasszállító repülőgépek (PAX)

203
 

Teherszállító repülőgépek (CAO)

203

15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ   

Figyelmeztető jelzés(ek):

F+

Kockázati felhívás(ok):

R12: Fokozottan tűzveszélyes.

Biztonsági felhívás(ok):

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S16: Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
S23: A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
S24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
S51: Csak jól szellőztetett helyen használható.
Nyomás alatt álló tartály: védje a napfénytől és ne tegye ki 50°C-nál magasabb hőmérsékletnek. Ne lyukassza ki a dobozt és ne dobja tűzbe még akkor sem, ha üres. Ne szórja nyílt lángba vagy izzó anyagra. Megfelelő szellőztetés nélkül robbanó keverékek keletkezhetnek.

Tisztítószerekre vonatkozó 648/2004/EK számú rendelet:

alifás szénhidrogének 5 - 15 %
illatosító anyagok limonene
benzisothiazolinone, benzoic acid

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ   

Ezt a terméket a helyes ipari higiéniai gyakorlatoknak és mindenféle jogi előírásnak megfelelően kell tárolni, kezelni és használni. Az itt közölt információk a jelenlegi tudásunkon alapulnak és termékeinket a biztonsági szempontok figyelembe vételével írják le. Ez nem garantál semmiféle különleges tulajdonságot. A tanulmányok, a kutatás és az egészségügyi, biztonsági, valamint környezetvédelmi kockázatok céljáira történő jogos felhasználást kivéve, az alábbi dokumentumnak egyik részét sem szabad a CRC írásbeli engedélye nélkül bármiféle eljárással reprodukálni.

*Kockázati felhívások magyarázata:

R10: Kis mértékben tűzveszélyes.
R11: Tűzveszélyes.
R12: Fokozottan tűzveszélyes.
R36: Szemizgató hatású.
R38: Bőrizgató hatású.
R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R65: Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
R67: A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

 

Előfordul, hogy ezt az anyagbiztonsági adatlapot a törvényrendeletek, az összetevők elérhetősége és az új tapasztalatok tekintetében már módosították. Ennek az anyagbiztonsági adatlapnak a legutolsó és egyetlen érvényes változatát az Ön kérésére elküldjük, vagy a honlapunkon is megtekinthető: www.crcind.com. Javasoljuk, hogy regisztrálja magát erre a termékre a honlapon, hogy minden további felfrissített változatot automatikusan megkapjon.